Flecha de grasa izquierda Icono Flecha de grasa derecha Icono Flecha derecha Icono Carro Icono Círculo cerrado Icono Flechas de expansión Icono Facebook Icono Instagram Icono Twitter Icono Youtube Icono Hamburguesa Icono Información Icono Flecha abajo Icono Correo electrónico Icono Mini Cartucho Icono Persona Icono Regla Icono Busca en Icono Camisa Icono Triángulo Icono Bolsa Icono Reproducir video

Medical Diagnosis

Product code: BP003

Category: Hormones

Thyroid Basic

£99.45

Thyroid Basic
Thyroid Basic
Thyroid Basic

Medical Diagnosis

Product code: BP003

Category: Hormones

Thyroid Basic

£99.45

The Thyroid Basic Profile measures central and peripheral thyroid function as well as autoimmunity.

 • fT3
 • fT4
 • Thyroglobulin Antibodies (TgAb)
 • Thyroid peroxidase antibodies (TPO)
 • Total T4
 • TPO
 • TSH
Read more

The Thyroid Basic Profile measures central and peripheral thyroid function as well as autoimmunity.

Turnaround time: 3 WORKING DAYS
 • fT3
 • fT4
 • Thyroglobulin Antibodies (TgAb)
 • Thyroid peroxidase antibodies (TPO)
 • Total T4
 • TPO
 • TSH
Read more

Learn more

  Spanish